Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Krok za krokem > Elektronické podání

Elektronické podání

Zveřejněné informace se vztahují k programovému období 2014 – 2021. Veškeré informace o tom, jak žádat o dotace na úsporné bydlení v nové etapě programu, najdete na novém webu Nová zelená úsporám v sekci Podání žádosti o dotaci.


Žádost, veškeré související dokumenty i doklady k dokončení projektu můžete doručit Fondu kompletně elektronicky – přes internet. Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel.

Jak vytvoříte elektronickou verzi dokumentů

 • Uložením dokumentu do elektronické podoby ve formátu PDF, případně po dohodě v jiném. Takto vytvořené dokumenty musí odpovídat původní verzi, např. u projektové dokumentace zachovávat tloušťky a barvy čar, umožňovat vytištění v odpovídajícím měřítku apod.
 • Naskenováním originálu nebo kopie příslušného dokumentu do formátu PDF.
 • Vytvořením digitální fotky odpovídající kvality, lze jen ve výjimečném případě (pokud není třeba zachovat měřítko).

Touto úpravou vznikne dokument, který můžete dle Závazných pokynů předložit jako prostou kopii.

Jak vytvoříte a doložíte dokumenty požadované v originálu

 • Odesláním přes datovou schránku – do datové schránky SFŽP ČR („favab6q“). Takto odeslané dokumenty považujeme za dokumenty podepsané odesílatelem.
 • E-mailem opatřeným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Všechny přílohy poslané prostřednictvím takového emailu budou považovány za podepsané odesílatelem.
 • Podepsáním jednotlivých zasílaných dokumentů elektronickým podpisem oprávněnou osobou. Tímto způsobem lze odeslat originál dokumentu prostřednictvím jiné osoby (např. žadatel může zaslat odborný posudek elektronicky podepsaný zpracovatelem jakoukoliv elektronickou cestou, nebo zmocněnec může zaslat žádost, či plnou moc elektronicky podepsanou žadatelem).
 • S využitím autorizované konverze dokumentů – převod originálu či ověřené kopie tištěného dokumentu do elektronického formátu provede pracoviště CzechPOINTu. Takto vytvořený autorizovaný elektronický dokument má právní sílu ověřené kopie. Pokud má být současně ověřen i podpis na listině, je nutno tak učinit zvlášť, před převedením do elektronického formátu. Tímto způsobem lze odeslat originál dokumentu prostřednictvím jiné osoby.

Dejte prosím pozor, kým má být dokument podepsán a kdo opravdu dokument odesílá!

Jak doručíte elektronické dokumenty Fondu

 • Přes datovou schránku – do datové schránky SFŽP ČR („favab6q“).
 • E-mailem – na adresu elektronické podatelny Fondu epodatelna@sfzp.cz. Po domluvě však lze zaslat e-mail i příslušnému projektovému manažerovi.
 • Přes Informační systém pro elektronickou evidenci žádostí / zadosti-nzu.sfzp.cz – pouze dokumenty požadované při podání žádosti.
 • Doručením na datovém médiu na jakékoliv krajské pracoviště Fondu – předat lze poštou či osobně.

Do předmětu posílaného e-mailu (obálku datové zprávy či dopisu) uvádějte vždy údaje identifikující dotační program a žádost, včetně jména žadatele. Pokud je zpráva určena pro konkrétního zaměstnance Fondu, uveďte i jeho jméno. Tedy např. (NZÚ – číslo žádosti – jméno žadatele – k rukám pana/í …). V připojené zprávě můžete upřesnit i typ předkládaných dokumentů (např. dokumenty pro podání žádosti, apod.). Vše pak pro vás dokážeme vyřešit rychleji.

Odlišnosti u některých dokumentů

Upozorňujeme na specifika u některých dokumentů. Všechny ostatní požadované dokumenty se dokládají výše uvedenými způsoby a podle požadavku na doložení buď originální verze, nebo kopie.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace musí obsahovat naskenované autorizační razítko zpracovatele (pokud má být dle Závazných pokynů vypracována autorizovanou osobou) a jeho podpis. Nebo lze alternativně pro účely NZÚ doložit dokument ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickým podpisem, či bude odeslán prostřednictvím datové schránky oprávněného zpracovatele.

Energetické hodnocení

Energetické hodnocení v elektronické podobě musí obsahovat naskenovaný podpis zpracovatele. Alternativně je možno pro účely NZÚ doložit dokument ve formátu PDF, který bude opatřen uznávaným elektronickým podpisem, či bude odeslán prostřednictvím datové schránky oprávněného zpracovatele.

Protokoly výpočtu

Mohou být předány v elektronickém formátu bez podpisu.

Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti

Kdo a jak jej může doložit

 • Žadatel elektronickým dokumentem (vyplněným příslušným formulářem) opatřeným elektronickým podpisem spoluvlastníka nemovitosti. V případě více spoluvlastníků musí být podepsán všemi stejný soubor nebo mohou být odeslány soubory podepsané jednotlivými spoluvlastníky. Pokud některý z nich nemá elektronický podpis, může zvolit některý z dalších možných způsobů.
 • Spoluvlastník nebo jednotliví spoluvlastníci prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem nebo své datové schránky.

Elektronickou verzi souhlasného prohlášení lze získat též z tištěného originálu prohlášení opatřeného vlastnoručními podpisy spoluvlastníků využitím služby autorizované konverze dokumentů poskytované na pracovištích CzechPOINT.

Plná moc

U plné moci je nutné, aby byl předložen její originál podepsaný zmocnitelem (zpravidla žadatelem). Za takový považujeme také vyplněný elektronický formulář opatřený elektronickým podpisem zmocnitele (žadatele), popř. odeslaný prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky Fondu.

Pokud zmocnitel potřebný elektronický podpis ani datovou schránku nemá, je možno využít služby autorizované konverze dokumentů, při které bude žadatelem podepsaný formulář převeden do elektronické podoby (popřípadě ho můžete doložit ve standardní papírové podobě).

Plná moc, tak aby byla podána dle požadavku v originálu, může tedy být:

 1. Odeslána v elektronické verzi dokumentu prostřednictvím datové schránky žadatele, či e-mailem žadatele, který je podepsaný elektronickým podpisem žadatele.
 2. Odeslána nebo doručena zmocněncem nebo žadatelem prostřednictvím elektronické verze dokumentu, který je podepsaný elektronickým podpisem žadatele nebo autorizovaný žadatelem na pracovištích CzechPOINTu.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky Fondu na krajských pracovištích.