Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Krok za krokem > Krok za krokem po realizaci

Krok za krokem po realizaci

Zveřejněné informace se vztahují k programovému období 2014 – 2021. Veškeré informace o tom, jak žádat o dotace na úsporné bydlení v nové etapě programu, najdete na novém webu Nová zelená úsporám v sekci Krok za krokem k dotaci.


Provedli jste na domě nízkoenergetické úpravy nebo jste čerstvě postavili dům v nízkoenergetickém standardu? Pak bude vaše cesta k dotaci o něco jednodušší.

  1. Zjistěte, zda splňujete podmínky dotace.

Nejprve se podívejte, jestli na dotaci dosáhnete. Zda splňujete podmínky programu, zjistíte v Závazných pokynech pro žadatele nebo na některém z krajských pracovišť Fondu.

2. Najděte si projektanta a energetického specialistu.

To, že jste splnili podmínky dotace, bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, které mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií.

3. Pečlivá příprava dokumentů se vyplatí.

Věnujte čas přípravě dokumentů. Spolu se žádostí o podporu budete totiž dokládat rovnou všechny povinné dokumenty k dokončení realizace.

Budete potřebovat tyto základní dokumenty:

  • Odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů.
  • Krycí list technických parametrů – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy a podepsaný vámi i zpracovatelem.
  • Faktury
  • Potvrzení o úhradě
  • Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření
  • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

Formou přílohy může být požadována také například plná moc, pokud vás při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti, je-li nemovitost spoluvlastněna více osobami. Úplný seznam povinných příloh naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů.

Dále předkládáte dokumenty v závislosti na podmínkách a oblastech podpory. Jde například o závěrečnou zprávu technického dozoru, prokázání souladu technických vlastností použitých výrobků a materiálů, měření provzdušnosti obálky budovy apod.

Podrobné pokyny naleznete v Závazných pokynech, které jsou k dispozici spolu s formuláři a vzory v sekci Dokumenty.

4. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci.

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o podporu po realizaci. Mějte při ruce potřebné dokumenty, údaje z nich budete při vyplňování žádosti potřebovat.

Žádost spolu s přílohami můžete podat buď zcela elektronicky, nebo tradiční cestou v listinné podobě.

  • Pokud se rozhodnete pro elektronické podání, postupujte podle příručky pro elektronické podání dokumentů v programu Nová zelená úsporám.
  • V případě listinného podání vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu se všemi požadovanými přílohami doručte ve lhůtě stanovené při elektronické evidenci žádosti na vámi vybrané krajské pracoviště Fondu – doporučeně poštou či osobně. Zásilku viditelně označte „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti, vygenerovaným po elektronické evidenci.

5. Žádost musíme zkontrolovat.

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost, což zabere 2 až 3 týdny. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. To zabere opět 2 až 3 týdny. A nakonec během následujících 2 až 3 týdnů zkontrolujeme provedení podporovaných opatření.

V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou 30 kalendářních dnů. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

6. Vyčkejte na výplatu dotace.

Poté již jen počkáte na udělení tzv. rozhodnutí o přidělení dotace a samotnou výplatu peněz. Pokud je tedy vaše žádost zcela v pořádku, můžete očekávat vyplacení dotace do 9 týdnů od podání žádosti.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

Komunikace s Fondem

Pokud v jakékoliv fázi kontroly zjistíme nedostatky, vyzveme vás k jejich odstranění. Na nápravu nedostatků poskytneme vždy přiměřenou lhůtu, jinak hrozí, že vaše žádost bude ukončena.

Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás na krajských pracovištích.