Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Doložení prací

Doložení prací

Zveřejněné informace se vztahují k programovému období 2014 – 2021. Veškeré informace o tom, jak doložit realizaci úsporných opatření v nové etapě programu, najdete na novém webu Nová zelená úsporám v sekci Jak doložit realizaci.


Kde doložíte dokumenty k realizaci podpořeného projektu

Všechny požadované dokumenty doručte na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, které vaši žádost administruje.

Do kdy a jakým způsobem předkládáte dokumenty

 • Dokumenty doručte nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise.
 • Můžete je buď donést osobně v úředních hodinách, zaslat poštou nebo využít možnosti jejich elektronického podání.
 • Všechny dokumenty předkládejte v elektronické nebo listinné podobě. U většiny dokumentů postačí jeho prostá kopie, pokud je vyžadován originál, je to u dokumentu uvedeno.

POZOR! Pokud víte, že termín pro doložení dokončení realizace nestihnete, můžete – v odůvodněných případech – požádat Fond o prodloužení lhůty. Žádost o prodloužení lhůty je nutné podat písemně (např. dopisem, e-mailem nebo datovou zprávou) před jejím uplynutím.

Jaké dokumenty budete potřebovat

Všichni žadatelé předkládají tyto dokumenty:

1. Vyplněný formulář „Dokumenty k doložení realizace“ (vyžadován originál dokumentu)

 • Formulář si stáhněte z webových stránek nebo jej obdržíte na jakémkoliv krajském pracovišti Fondu.

2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

 • Jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti – kopie výpisu z účtu s uvedeným jménem majitele účtu, kterou budete dokládat úhradu účetních dokladů, smlouva o zřízení či vedení bankovního účtu apod.

Pozor: Bankovní účet musí být ve vlastnictví žadatele (pouhé dispoziční právo nestačí).

3. Faktury či jiné účetní doklady související s realizací podporovaných opatření

 • Jedná se o běžné účetní doklady splňující zákonné náležitosti.
 • Všechny musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka předmětného domu.
 • Samotný účetní doklad nebo navazující dokument (nejčastěji třeba smlouva o dílo, soupis provedených prací, zakázkový list nebo objednávka) musí obsahovat rozepsané jednotlivé položky nebo práce včetně výměr a cen, aby bylo možné stanovit způsobilé výdaje.
 • Vzorové faktury naleznete na webových stránkách v sekci Dokumenty (v hledaném výrazu stačí zadat „fa“).

4. Potvrzení o úhradě k účetním dokladům

 • U bezhotovostních plateb – výpis z bankovního účtu.
 • U plateb v hotovosti – příjmový pokladní doklad, u drobných plateb lze doložit zjednodušený daňový doklad (paragon).
 • Potvrzení o úhradě může případně vystavit dodavatel.

5. Doklady prokazující dokončení podpořených opatření dle schválené žádosti

U zateplení rodinných domů

Závěrečná zpráva odborného technického dozoru dle předepsané struktury vypracovaná oprávněnou osobou, která může vykonávat technický dozor stavebníka, u staveb financovaných z veřejných rozpočtů dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

U výstavby nových rodinných domů

Stavba musí být zapsána v katastru nemovitostí s příslušným způsobem užití – výpis z katastru není nutné dokládat, ověření provádí Fond prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

U zdrojů energie (s výjimkou fotovoltaických systémů)

Protokol o uvedení příslušného zařízení do trvalého provozu – předkládá se u všech žádostí, které zahrnují výměnu či instalaci podporovaného zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů, instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, a to včetně žádostí na novou výstavbu rodinných domů.

U fotovoltaických systémů

Doklad o připojení systému k distribuční soustavě – tj. protokol o prvním paralelním připojení výrobny nebo doklad o montáži fakturačního měřícího zařízení. Předkládá se také v relevantních případech u výstavby rodinných domů.

Specifické dokumenty, které se předkládají pouze v některých případech:

1. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test (vyžadován originál dokumentu)
– Pouze u instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace), tzn. v oblastech podpory A.3, B a C.4.
Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.
2. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků
– Předkládá se v případě použití výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií.
– Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutné prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají vliv na splnění podmínek dotačního programu.
3. Dokumenty prokazující poskytnutí podpory z programu tzv. „kotlíkových dotací“
– Týká se žádostí, jejichž součástí je dotační bonus dle kapitoly 2.5. Závazných pokynů.
– Jedná se o kopii smlouvy o poskytnutí dotace z tzv. kotlíkových dotací nebo akceptaci žádosti a o protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu nebo předávací protokol.
4. Stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo SZTE, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů
– Předkládá se v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy.
5. Dokumenty k veřejné podpoře (vyžadován originál)
– Předkládají je pouze ti žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory.

POZOR! Pokud došlo v průběhu realizace vašeho projektu k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), oznamte to Fondu, a to nejpozději současně s doložením ukončení prací. Nezapomeňte přiložit opravené všechny relevantní dokumenty (např. odborný posudek a krycí list).

Vše jsem doložil, co se bude dít dál?

Poté, co na pracoviště Fondu dodáte všechny dokumenty, provedeme kontrolu jejich úplnosti a správnosti. V případě nedostatků vás vyzveme k jejich odstranění. Jsou-li všechny předložené dokumenty v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a vyplacení podpory zpravidla do 6 týdnů.

Časté chyby a jak se jim vyhnout

Nedodržení lhůty pro doložení projektu.

 • Pokud se vám práce na projektu prodlužují a nestíháte jej doložit ve stanoveném termínu, můžete Fond písemně požádat o prodloužení lhůty. Žádost však doručte Fondu vždy před uplynutím dané lhůty.

Fakturu či jiný doklad nelze zahrnout mezi způsobilé výdaje.

 • Pokud si nejste jisti, zda můžete doklad zařadit mezi způsobilé výdaje, obraťte se na pracovníky krajského pracoviště Fondu nebo kontakt uvedený v akceptačním dopise. Poradí vám a vy se vyhnete možnému krácení dotace.
 • Nezapomeňte, že faktury či jiné účetní doklady musí být vystaveny přímo na jméno žadatele či jiného spoluvlastníka rodinného domu.

Nedostatečné doložení technických parametrů použitých materiálů a výrobků.

 • V první řadě doporučujeme volit výrobky a materiály zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), o ověření parametrů se již postaráme za vás.
 • Pokud chcete využít materiál či výrobek, který v Seznamu výrobků a technologií (SVT) zapsán není, musíte parametry doložit sami. Parametry zjistíte od svého dodavatele nebo stáhnete z webových stránek výrobce. Podstatné je, aby předložený doklad obsahoval technické parametry, které vstupují do energetického hodnocení nebo se na ně přímo váží podmínky dotačního programu.
 • Pokud máte jakékoliv nejasnosti, jaký výrobek použít, doporučujeme ještě před zahájením prací svůj záměr konzultovat s pracovníky krajského pracoviště Fondu. Předejdete tak případným, často nevratným, problémům při administraci žádosti.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky na krajských pracovištích.

Úplné znění podmínek naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.