Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Veřejná podpora

Veřejná podpora

Zveřejněné informace se vztahují k programovému období 2014 – 2021. Aktuální informace a dokumenty k veřejné podpoře najdete na novém webu Nová zelená úsporám v sekci Veřejná podpora.


Co je veřejná podpora? Jde o podporu v jakékoliv formě, pocházející z veřejných zdrojů, která je směřována podnikům a která může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že naruší obchod mezi členskými státy. Taková podpora je zakázaná. Výjimky však existují, zejména tam, kde je dopad na trh vyvážen jiným pozitivním přínosem.

Prostředky z programu jsou poskytnuty z veřejných prostředků. Omezení pravidly pro veřejnou podporu se v podmínkách programu dotýká zejména žadatelů právnických osob a fyzických osob podnikajících. Není však vyloučeno, že se tato omezení budou týkat i fyzických osob nepodnikajících.

Pokud pomocí dotace řešíte uspokojení vlastních bytových potřeb, problematika veřejné podpory se vás netýká. Zpozorněte ovšem pokud vystavěný nebo rekonstruovaný objekt využíváte jakýmkoliv způsobem v souvislosti s podnikáním.

Ti, kterých se problematika veřejné podpory týká, mohou v programu žádat ve dvou režimech:

  • De minimis, v jehož rámci může být poskytnuta jednomu podniku souhrnná podpora z veřejných zdrojů nejvýše 200 tisíc eur za tři po sobě jdoucí účetní období.

Více informací
Dokumenty
Čestné prohlášení žadatele v režimu de minimis

  • Bloková výjimka, která umožňuje stanovit výši dotace dle velikosti žádajícího podniku, to vše v rámci odvětvového vymezení.

Dokumenty
Prohlášení žadatele k inkasnímu příkazu
Prohlášení žadatele o zařazení podniku

Detailní informace o veřejné podpoře naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

V případě pochybností se obraťte na odborníky Fondu. Kontakty